Role otce je nepostradatelná při výchově dětí, je důležitá pro vyvážené vztahy v rodině i ve společnosti. Přesto jsou muži u nás v tomto směru diskriminováni - po rozvodu bývá ve většině případů dítě svěřováno matce, nezřídka je dítě matkou a jejími nejbližšími příbuznými proti otci přímo štváno (tzv. syndrom zavrženého rodiče). Málokdo si uvědomí, jaké následky tyto narušené vztahy dítěte a otce mají, protože otcovský vzor je nezastupitelný pro jejich zdravý psychosociální vývoj. Děti bez otce mají problémy s navazováním partnerských vztahů, chybí jim znalost modelu fungující rodiny, chlapci postrádají adekvátní mužský vzor. (Průvodce otcovstvím aneb Bez otce se nedá (dobře) žít, PhDr. Eduard Bakalář, CSc.)


Naše poslání…

Unie otců - otcové za práva dětí, z.s. (IČ 48132161) má tu čest spojovat a zastupovat otce a muže bez rozdílu vzdělání, národnosti, věku, politického či náboženského přesvědčení. 

Unie otců usiluje o správnou funkci rodiny a její stabilitu, usiluje o zdraví a bezpečí dětí. Podporuje snížení rozvodovosti, a sice porozuměním správného úkolu muže a ženy, pochopením a učením se role otce a matky. Podporuje práva dětí, především na oba rodiče. Chrání práva dětí, rodičů i prarodičů.

Unie otců usiluje o zdravé vztahy v rodině i ve společnosti. Odmítá diskriminaci mužů i žen i dětí. Odmítá násilí na lidech – na ženách i na mužích i na dětech. Povzbuzuje otce k zodpovědnému rodičovství – otcovství, a to i při rozvodech nebo rozchodech rodičů.

Unie otců poskytuje pomoc právní i psychosociální, doprovázení a odborné poradenství včetně syndromu zavrženého rodiče.

Unie otců propaguje otcovství, usiluje o osvětu významu otců. Usiluje o zlepšení morálního profilu obyvatelstva cestou správné výchovy dětí. Unie otců usiluje o návrat našich občanů k nejvyšším občanským kvalitám, k čestnosti a obětavosti, k morálce, k úctě k lidem a k vlastenectví, statečnosti, pracovitosti a odpovědnosti.

Unie otců usiluje o vytvoření účinných legislativních nástrojů, které povedou k upevnění rodiny a posílení její výchovné funkce.

Mosbetmosbet

Významným poradním hlasem jsou pro nás ženy a matky sdružené v Klubu sympatizujících žen a matek.

Unie otců chce objevovat a chránit krásu a důstojnost dětství i mužství i ženskosti, otcovství i mateřství, stejně jako i panictví a panenství.„Děti mají přirozené právo nejen na oba rodiče, ale i na jejich věrnost a společnou lásku. Aby dítě správně pochopilo lásku, musí ho maminka vést k tatínkovi a tatínek k mamince, a ne se o dítě přetahovat nebo si ho kupovat či dokonce používat jako nástroj boje mezi dospělými. Aby dítě získalo správnou představu o základní jednotce společnosti, o rodině, potřebuje osobní zkušenost dobré rodiny, která dovede úspěšně zvládat krize, rodiny, kde žije jeden pro druhého. Přátelé, přiznejme pravdivě, že v naší společnosti v této oblasti potřebujeme veliký posun v myšlení.“ otec Jan Graubner